tagintézmény-vezető - Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Pápai Szakképzési Centrum

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma

 

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

 

beosztásának ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan (Kjt. 20/B.§ (3) bekezdés).

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2018. július 2.- 2023. július 1. között.

 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 16.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:
 • a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,    
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti aláírt példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf formátumban.),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
 • amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
 • a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2018. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máticsné Pölczman Enikő nyújt, 89/313-053-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Pápai Szakképzési Centrum (8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.) címére. Kérjük a borítékon feltüntetni:"PÁLYÁZAT – PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA tagintézmény-vezetői beosztására".

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak tartalmában egymással mindenben meg kell egyeznie.

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Közigállás
 • helyben szokásos módon

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Galéria

Ki van itt?

Oldalainkat 164 vendég és 0 tag böngészi

ECDL

Hasznos

 

 

 

© 2018 Pápai Szakképzési Centrum
Minden jog fenntartva!